Search
Close this search box.

วิธีฟื้นฟูผู้ป่วย “เจาะคอ” ในเบื้องต้น

การเจาะคอ เป็นการสร้างทางเดินระหว่างหลอดลมกับผิวหนัง

ทำให้อากาศผ่านเข้าปอดโดยไม่ผ่านช่องจมูก โดยสาเหตุของการเจาะคอนั้น

อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีการอุตกั้นทางเดินหายใจ

มีการเกิดการคั่งค้างของเสมหะไม่สามารถไอออกเองได้

ผู้ป่วยที่มีปัญหาต้องใส่ท่อช่วยหายในหรือในผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดบริเวณศีรษะ

และคอซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง คือ การที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการอ่อนแรงเนื่องจาก

ต้องนอนพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อต่างๆ มีความแข็งแรงลดน้อยลง

ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดจึงมีความสำคัญกับผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

เทคนิคการทำกายภาพอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูผู้ป่วยในกลุ่มนี้ คือ Chest Mobilization

เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกร่วมกับการฝึกหายใจ

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการหายใจได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแฟบ กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง ยกตัวอย่างเช่น

ท่ายกแขนขึ้นพร้อมกับให้ผู้ป่วยหายใจเข้า เอาแขนลงพร้อมกับการหายใจออก

ทำแบบนี้ 3-4 ครั้งต่อชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง ในกลุ่มผู้ป่วยเจาะคอ

ที่มีภาวะติดเตียง มักมีการยึดติดของข้อต่อร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันการยึดติด

ของข้อต่อ ควรทำไปพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดในส่วนอื่นควบคู่ไปด้วย

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง